16 07 2010

GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ

 

 

Gümüş Mor Alev Enerjisi : GMA


Gümüş Mor Alev, binlerce yıldan beri bilinen bir spiritüel ener¬jidir. Yükselmiş Ustat Saint Germain tarafından yeniden orta¬ya konulmuştur. Tanrı bilincinin yedinci ışınıdır. Gümüş Mor Alev, topluluğun çağrısını ya da insanoğluna spiritüel hizmet çağrısını duyanlar içindir. Hayatımızdaki bencillikleri aşabilmemizi sağlaya¬cak erdemi bize kazandırır. Bu bilgilerin bize ulaşmasına kanallık eden Hari Des Melchizedek olup, John Armitage olarak da tanınır.
Saint Germain yükselmiş üstatlar denilen, yani bedeninin titreşim frekansını yükselterek ölüm dediğimiz fiziksel bedenden ayrıl¬ma olayından geçmeden ebedileşen kişilerden biridir, Asırlardan beri zaman zaman fiziksel bedenine dönerek dünyaya geri geldiği¬ne, bazı si_asal akımları etkilediğine, kötü olayları önlediğine ina¬nılır. Fransız ihtilalinden önce Kral 16'ncl Louis ve MarieAntoinet¬te'i olacak hadiseler konusunda uyardığı fakat sözünü dinletemedi¬ği söylenir. O zamanlar Kont St Germain olarak bilinen bu kişinin sarayı Fransa'da hala mevcut olup, bu aristokrat ailenin Üstat St Germain ile ilişkisi olduğu rivayet edilir. Bilgilere kanal olma ola¬yının ilkieri St Germain ile yaşanmaya başlamıştır. 1934 yılında, St Germain Amerika'da yasayan Godfre Ray King adlı kişi ve kansı¬na gözükmüş ve Ben'im Öğretileri olarak bilinen tebliğleri verme¬ye başlamıştır. Verdiği mesajlarda, insanların binlerce yıldır yarattı¬ğı negatif enerjinin dünyayı çok olumsuz olarak etkileyeceği, Tanrı 'nın ışığının ve yükselmiş üstatların enerjisinin, insanlığı aydınlı¬ğa çıkaracağı ve Tanrı 'ya yaklaştıracağı belirtilmektedir. Godfre King'iu evinde verilen tebliğler sırasında St Germain'in kendi ete¬rik bedeni ile dokunulabilecek şekilde gözüktüğüne yüzlerce kişi şahit olmuştur. St Germain bütün ahenksizliği, rahatsızlığı, hastalı¬ğı eriten ve enerjiyi rafine eden Mor Alev enerjisinin kaynağı ola¬rak bilinir. Birçok problem St Germain'in adına Mor Alev ve Gü¬müş Mor Alev'in kullanılmasıyla ortadan kaldırılabilir.

Saint Germain'in verdiği tebliğlerden bir tanesine göre, onun enerjisi altında.olan Mor Alev ve Gümüş Mor Alev ile bütün nega¬tifliği eriterek enerjimizi yeniden saflaştırabiliriz. Mor Alev'i ken¬dimize, başkalarına ve hatta mekanlara uygulayarak negatifliği or¬tadan kaldırabiliriz, hastalıkları iyileştirebiliriz. Mor Alev ve Gü¬müş Mor Alev Saint Germain ve diğer üstatlar tarafından program¬lanmış temizleyici bir enerji frekansıdır.

Gümüş Mor Alev, mantra olarak bilinen özel dualarla çağrılabi¬lir, meditasyon ve göz önünde canlandırmayla birleştirildiğinde Gü¬müş Mor Alev'in fiziksel, zihinsel, duygusal ve spiritüel düzeyler¬de tezahür eden negatif enerjiyi değiştirme, ya da dönüştürme gücü vardır. Bu negatif enerji hastalık, stres, endişe, korku, kuşku, nefret, öfke ya da istenmeyen alışkanlıklar gibi formlarda olabilir, bunların hepsi bizim normal yapımızdaki güzelliği ve sevinci yaşayabilme¬mize engeldirler.

Gümüş Mor Alev'in nitelikleri özgürlük, simya, adalet, sevinç, bağışlama ve merhamettir. Mantraları kendinizi vererek söylediği¬nizde Gümüş Mor Alev, bedeninizin, zihninizin, duygularınızın, hatta bilinçaltı hafızanızın her hücresine, her atomuna girer. Elekt¬ronlann titreşimini yükseltir, böylece biz de, Tanrıdan bize gelmiş ¬olan saf kozmik enerjiyle daha çok yankı yaparız.

Gümüş Mor Alev fiziksel organlarımıza yerleşmiş toksinleri at¬manın yanı sıra eterik, zihinsel, duygusal ve fiziksel bedenlerimize kaydedilmiş olan şimdiki yaşamımızın ve geçmiş yaşamlarımızın travmalarını ve karmalarını da değiştirir. Kimi kez karmamız ken¬dini ağır bir yük gibi hisseder ama Mor Alev'i davet ettiğimizde kendimizi daha hafif ve daha az bir yükün altında hissederiz, çünkü o, kişisel sorunlarımızın nedenini, kelimenin tam anlamıyla yakar.
Başka bir deyimle Gümüş Mor Alev geçmiş yaşamlarımızın kayıt¬larını siler, dolayısıyla özsaygımızı artırır, kendimizi daha çok sev¬memize yardım eder.

Gümüş Mor Alev uyumlamasını alıp onu mantralar, meditasyon ve göz önünde canlandırmayla birleştirerek düzenli kullandığınızda dönüşüm sürecini hızlandırırsınız.

Gümüş Mor Alev uyumlaması, hem uyumlamayı alan, hem de veren için bir zevktir. Herkes, bir iç dönüşümün yanı sıra kendine özgü bir deneyim edinir. Daha sonra başkalarına karşı daha sevecen olursunuz ve kendinizden daha çok başkalarına ilgi gösterirsiniz. Sezginiz arttıkça birdenbire melekleri, ruhsal rehberleri fark edersi¬niz, zaten rehberlerle çalışıyorsanız, o zaman onlarla olan spiritüel bağınız daha da güçlenir.

Her birimizin, kendimizi rahat hissettiğimiz, kendimize özgü uyumlanmaya hazırlanma tarzımız vardır, banyo ya da duş yapmak, mum ya da tütsü yakmak, geri planda meditasyon türü bir müzik dinleyerek rahatlamak, dua etmek, meditasyon yapmak, şarkı söy¬lemek gibi. Daha önce kararlaştırılmış olan zamanda bu uyumlama¬yı almaya niyet ederek, bir yerde bulunmanız uyumlamayı yapacak hocanız için yeterlidir, enerji kendi kendine çalışacaktır.

Hazırlıklarınız sona erdiğinde yüksek sesle ya da içinizden şun¬ları söyleyin:
"BANA TARAFINDAN GÖNDERİLEN GÜMÜŞ MOR ALEV'İ ALMAYA HAZIRIM." Burada boş olan yerde hocanızın adını söyle¬yeceksiniz. Sonra oturun, gevşeyin ve 15 dakika ya da size bittiği¬ne dair bir işaret gelinceye kadar enerjiyi alın.

Gümüş Mor Alev enerjileri oldukça etkili çalışır, onu hem ken¬diniz, hem de başkaları için kullanabilirsiniz. Uyumadan önce Gü¬müş Mor Alev meleklerini, rehberlerini ve St. Germain'i de çağıra¬bilirsiniz ve onlardan şifa gereken bir konuda çalışmalarını isteye¬bilirsiniz. Sabah sorun serbest bırakılmış olur, yine de engelleri aş¬mak, bağımlılıkların ya da derinlere kök salmış korkuların üstesin¬den gelmek gibi, daha önemli sorunlar için arka arkaya 30 gece sü¬reci tekrarlayabilirsiniz.

Gümüş Mor Alev kullanılarak acı veren hatıralara şifa verilebi¬lir, hatta bozuk olan ilişkilerdeki güçlüklerin giderilmesine yardım edilebilir. İlişkilerindeki sorunlara Gümüş Mor Alev gönderen kişi¬ler korkunç bir yükün kalktığı duygusunu yaşadıklarını ve yaşam¬larında daha ileriye gitmek için kendilerini özgür hissettiklerini be¬lirtmektedirler. Gümüş Mor Alev, her gün çağırılarak aura ve başlı¬ca çakralar temizlenip arındırılabilir.

Başkalarına şifa vermek için Gümüş Mor Alev'i kullanırken Gümüş Mor Alev meleklerini ve St. Germain'i çağırmalısınız, son¬ra kendinizi onlarla beraber mor bir alevin içinde olarak zihninizde canlandırın.
Alıcıya şifa verdiğinizi zihninizde canlandırın, melek¬lerin ve Gümüş Mor Alev'in onların sorunlarını ya da hastalıklarını dönüştürdüğünü görün. Bu göz önünde canlandırmayı kendi ihti¬yaçlarınızı karşılamak için değiştirebilirsiniz, bunu alıcıyla karşı karşıya ya da uzaktan yapabilirsiniz.

Yükselmiş Üstat Saint Germain, Mor Alev'in ya da Gümüş Mor Alev eklenmiş boyutuyla Mor Alev'in koruyucusu kabul edilir. Za¬man değişime uğrarken ve dünyanın titreşimleri hızlanırken, eski¬den beri kullandığımız şifacılık yöntemlerine yardımcı olmak üze¬re yeni enerji frekansları ve renkleri eklenmiştir. Gümüş Mor Alev bunlardan biridir.

Daha yüksek titreşimler farklı zamanlar anlamına gelir. Dünya¬nın değişik frekanslara sahip olduğu son zamanlar için, farklı teda¬viler ve farklı yöntemler gerekir. Gümüş Mor Alev de bu farklı şifa yöntemlerinden biridir. Onunla birçok şey yapabilirsiniz. Yapabile¬ceğiniz şeylerden biri, ona tüm negatif duygularınızı yaktırmaktır. Sizde rahatsızlık yaratan her şeyi, Mesih Enerjisi'nin fiziksel bede¬ninize akışını kesintiye uğratan düşüncelerinizi, Gümüş Mor Alev'e havale ederseniz, her şeyin daha kolay yoluna girdiğine şahit olur¬sunuz. Bu iş için birçok kişinin çok yararlı ve kolay bulduğu mant¬ra şudur:


BEN Gümüş Mor Alev'den bir Varlığım. BEN Tanrı'nın istediği saflığım.

Bu mantra temizleyici bir etkiye sahiptir. Gümüş Mor Alev Mantralarının birer spiritüel antiseptik olduğunu söyleyebiliriz. Bu spiritüel antiseptiği bilincinize, zihninize, fiziksel bedeninize sel gi¬bi akıtabilirsiniz, her şey temizlenir. Bu Mantra'yı sabahları banyo¬da ya da tuvalette şarkı olarak söylerseniz onun, bulunduğunuz me¬kana, oturma odanıza Gümüş Mor Rengi, Gümüş Mor Enerji 'yi ge¬tirdiğini görürsünüz, kuşkusuz bu da titreşimi yükseltir. Bu Mant¬ra'yı günlük yaşamınızda kullanın, onu günde şarkı olarak düzine¬lerce kez söyleyin, her şeyin Gümüş Mor olmaya başladığını göre¬ceksiniz. Titreşim evinizin duvarlarının, arabanızın metal aksamı¬nın, mücevherlerinizdeki madenlerin, hem fiziksel hem de spiritüel enerji sisteminizin içine ulaşır. Gerçekten de Gümüş Mor parlama¬ya başlarsınız!

BEN Gümüş Mor Alev'den bir varlığım.
BEN Tanrı'nın istediği saflığım.
BEN Gümüş Mor Alev'den bir varlığım.
BEN Tanrı'nın istediği saflığım.
BEN Gümüş Mor Alev'den bir varlığım.
BEN Tanrı'nın istediği saflığım.

"BEN" olumlamaları son derece güçlüdür. "BEN", "Benim Tan¬rı benliğim... İle tümüyle özdeşleşiyor" anlamına gelir. Yapabildiği¬niz sıklıkta "BEN Gümüş Mor Alev'im" olumlamasıyla bitirin ça¬lışmalarınızı. Bu şekilde, bastırılmış bütün negatif durumlar pozitif duruma gelirken, hayatınızın da değiştiğini fark edebilirsiniz.
Bu Mor Alev'i gittiğiniz her yerde arkanızda da bırakabilirsiniz. Alevi getirebilir ve onu birçok yere yerleştirebilirsiniz. Onu yaşadı¬ğınız şehrin sokaklarına, parklarına, enerji noktalarına yerleştirin.

O, sadece insanları değil, hayvanları, kuşları, her şeyi dönüştürmek için orada olacaktır.
Bu enerjiye uyumlama yapmak için, başlamadan önce duş yap¬mak ya da kendinizdeki fazla enerjileri toparlamak isteyebilirsiniz. Rahatsız edilmeyeceğinizden emin olun. Reiki uygulayıcısı, üstadı ya da spiritüel şifacıysanız kendinizi en rahat hissettiğiniz hazırlan¬ma yöntemlerini kullanın.
Hazır olduğunuzda, uyumlama yapacağınız kişilere odaklanın, onların adlarını düşünün ya da adlanrıa bakın. Rehberlerinizden, Gümüş Mor Alev meleklerinden, uyumlanacak kişilerin rehberle¬rinden ve St. Germain'den yardım isteyin. Aslında bu uyumlamayı yapacak olanlar onlardır siz sadece belirli bir kişiye sinyal gönde¬ren bir antensiniz. Daha sonra etrafınızda, içinizde ve dört bir yanı¬nızda mor bir alevi gözünüzün önüne getirin. Aşağıdaki sözleri içi¬nizden veya yüksek sesle söyleyin:

"Gümüş Mor Alev'in koruyuculannı çağırıyorum. St. Ger¬main'den burada (kişinin adı, adresi) Gümüş Mor Alev'e uyumlarken bana yardım etmesini talep ediyorum."

Alevin kişinin kalbinden ve çakralarından girerek etrafını sardı¬ğını görün. Alevin bir süre bu kişinin içinden akmasına izin verin. Sonra şunu söyleyin:
"(Kişinin adı), Gümüş Mor Alev'e, koşulsuz sevginin ve spi¬ritüel hizmetin ateşine uyumlanmış bulunuyorsun. Huzur içinde git ve sen de başkalannı, onlann spiritüel alevlerine uyumla. "

Bunu değiştirip geliştirmek isteyebilirsiniz ama gerek yoktur. Uyumlama bitmiştir.


Gümüş Mor Alev'i çağırmak için de, rahatça nefes alın ve Gü¬müş Mor Alev'i çağırın. Alev'in etrafınızı sardığını ve bütün düşük titreşimlerinizi yaktığını gözünüzün önünde veya zihninizde can¬landırın ya da hissedin. Uyumsuzluğunuzun sürüp gittiği bir kişiyi, bir yeri ya da bir durumu gözünüzde canlandırın, arındığını hisse¬dinceye kadar onu Gümüş Mor Alev'le sarın.
Gümüş Mor Alev'den, bütün gün boyunca önünüzdeki yola alev saçmasını isteyin. Gümüş Mor Alev'in bütün gezegeni sardığını ve olumsuzlukları yaktığını zihninizde canlandırın.

Alıntı

1314
0
0
Yorum Yaz